Datça’da yurttaşlar belediyeleri protesto etti: “Ma­hal­le­mi­ze zi­ya­ret­çi gelmez oldu”

Muğla’nın Datça il­çe­sin­de Hı­zır­şah Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, yol kapatarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni ve Datça Belediyesi’ni protesto etti.

Muğla’nın Datça ilçesinde beş yıl önce ya­pı­lan bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rın­da Kazım Yıl­maz Bul­va­rı’ndan Hı­zır­şah Ma­hal­le­si’ne giden yol ula­şı­ma ka­pa­tı­la­rak 1 ki­lo­met­re ile­ri­den açıl­dı. Böylelikle Hı­zır­şah Ma­hal­le­si bu güzergahın dışında kaldı.

Mahalle sakinleri, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uçar’ın ka­pa­tı­lan yolun en kısa sü­re­de açılacağı sö­zü­nü ver­di­ği­ni, de­fa­lar­ca be­le­di­ye­ye yap­tık­la­rı baş­vu­ru­lar­dan bir türlü sonuç ala­ma­dık­la­rı­nı ve mağ­dur ol­duk­la­rı­nı iddia ettiler.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNE GİTTİLER

Me­su­di­ye’yi Pa­la­mut­bü­kü’ne bağ­la­yan ana­ yol üze­rin­de top­la­nan ma­hal­le­li, yol kapatarak belediyeleri protesto etti. Daha sonra kalabalık Gürsel Uçar’la görüşmek üzere Datça Belediye Binası önüne gitti.

Be­le­di­ye binası önün­de top­la­nan ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni kar­şı­la­yan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ko­nu­nun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin görev alanına girdiğini ifade etti.

“MA­HAL­LE­Mİ­ZE Zİ­YA­RET­Çİ GELMEZ OLDU”

Konuyla ilgili konuşan Hı­zır­şah Ma­hal­le Muh­ta­rı Özay Ermiş, “Hı­zır­şah Mahalle’miz, Datça’nın Kni­dos’­tan son­ra­ki ta­ri­hi gü­zel­lik­le­ri­nin ol­du­ğu yer. Yol ya­pıl­dı­ğın­dan beri ma­hal­le­mi­ze zi­ya­ret­çi gelmez oldu. Biz de kendi adı­mı­za ka­yıt­lı olan Me­su­di­ye’yi Pa­la­mut­bü­kü’ne bağ­la­yan ana­ yo­lu tarla sa­hi­bi ola­rak ve muh­tar­lık ola­rak ka­pat­ma ka­ra­rı aldık. Hı­zır­şa­h yo­lu­nun açıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ko­nu­da da ge­rek­li yet­ki­li­ler­den başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere tüm dev­let bü­yük­le­ri­miz­den bü­yük­şe­hir yet­ki­li­le­ri­miz­den des­tek bek­li­yo­ruz” dedi.